• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 104

104

1Αλληλουια.

᾿Εξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔργα αὐτοῦ·

2ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ,

διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.

3ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ,

εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν κύριον·

4ζητήσατε τὸν κύριον καὶ κραταιώθητε,

ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός.

5μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν,

τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ,

6σπέρμα Αβρααμ δοῦλοι αὐτοῦ,

υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.

7αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν,

ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ.

8ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ,

λόγου, οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς,

9ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ,

καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ Ισαακ

10καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα

καὶ τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον

11λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν

σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν.

12ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς,

ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ

13καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος,

ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον·

14οὐκ ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς

καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς

15Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου

καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε.

16καὶ ἐκάλεσεν λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν,

πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν·

17ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον,

εἰς δοῦλον ἐπράθη Ιωσηφ.

18ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ,

σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ

19μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ,

τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν.

20ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν,

ἄρχων λαῶν, καὶ ἀφῆκεν αὐτόν·

21κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ

καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ

22τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι.

23καὶ εἰσῆλθεν Ισραηλ εἰς Αἴγυπτον,

καὶ Ιακωβ παρῴκησεν ἐν γῇ Χαμ·

24καὶ ηὔξησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα

καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.

25μετέστρεψεν τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ,

τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ.

26ἐξαπέστειλεν Μωυσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ,

Ααρων, ὃν ἐξελέξατο αὐτόν·

27ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ

καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χαμ.

28ἐξαπέστειλεν σκότος, καὶ ἐσκότασεν,

καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ.

29μετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα

καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἰχθύας αὐτῶν.

30ἐξῆρψεν ἡ γῆ αὐτῶν βατράχους

ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασιλέων αὐτῶν.

31εἶπεν, καὶ ἦλθεν κυνόμυια

καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν.

32ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν,

πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,

33καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν

καὶ συνέτριψεν πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν.

34εἶπεν, καὶ ἦλθεν ἀκρὶς

καὶ βροῦχος, οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός,

35καὶ κατέφαγεν πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν

καὶ κατέφαγεν τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν.

36καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,

ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν,

37καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ

καὶ οὐκ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἀσθενῶν.

38εὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν,

ὅτι ἐπέπεσεν ὁ φόβος αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς.

39διεπέτασεν νεφέλην εἰς σκέπην αὐτοῖς

καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα.

40ᾔτησαν, καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα,

καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς·

41διέρρηξεν πέτραν, καὶ ἐρρύησαν ὕδατα,

ἐπορεύθησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί.

42ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ

τοῦ πρὸς Αβρααμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ

43καὶ ἐξήγαγεν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει

καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ.

44καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν,

καὶ πόνους λαῶν ἐκληρονόμησαν,

45ὅπως ἂν φυλάξωσιν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ

καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν.