• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 77

77

1Συνέσεως τῷ Ασαφ.

Προσέχετε, λαός μου, τὸν νόμον μου,

κλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου·

2ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου,

φθέγξομαι προβλήματα ἀπ᾽ ἀρχῆς.

3ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν αὐτὰ

καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν διηγήσαντο ἡμῖν,

4οὐκ ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν

ἀπαγγέλλοντες τὰς αἰνέσεις τοῦ κυρίου

καὶ τὰς δυναστείας αὐτοῦ

καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν.

5καὶ ἀνέστησεν μαρτύριον ἐν Ιακωβ

καὶ νόμον ἔθετο ἐν Ισραηλ,

ὅσα ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν ἡμῶν

τοῦ γνωρίσαι αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν,

6ὅπως ἂν γνῷ γενεὰ ἑτέρα,

υἱοὶ οἱ τεχθησόμενοι,

καὶ ἀναστήσονται καὶ ἀπαγγελοῦσιν αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν,

7ἵνα θῶνται ἐπὶ τὸν θεὸν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν

καὶ μὴ ἐπιλάθωνται τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ

καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐκζητήσουσιν,

8ἵνα μὴ γένωνται ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν

γενεὰ σκολιὰ καὶ παραπικραίνουσα,

γενεά, ἥτις οὐ κατηύθυνεν τὴν καρδίαν αὐτῆς

καὶ οὐκ ἐπιστώθη μετὰ τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα αὐτῆς.

9υἱοὶ Εφραιμ ἐντείνοντες καὶ βάλλοντες τόξοις

ἐστράφησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου.

10οὐκ ἐφύλαξαν τὴν διαθήκην τοῦ θεοῦ

καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ οὐκ ἤθελον πορεύεσθαι

11καὶ ἐπελάθοντο τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ

καὶ τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἔδειξεν αὐτοῖς,

12ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν ἃ ἐποίησεν θαυμάσια

ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν πεδίῳ Τάνεως.

13διέρρηξεν θάλασσαν καὶ διήγαγεν αὐτούς,

ἔστησεν ὕδατα ὡσεὶ ἀσκὸν

14καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν νεφέλῃ ἡμέρας

καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρός.

15διέρρηξεν πέτραν ἐν ἐρήμῳ

καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς ὡς ἐν ἀβύσσῳ πολλῇ

16καὶ ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας

καὶ κατήγαγεν ὡς ποταμοὺς ὕδατα.

17καὶ προσέθεντο ἔτι τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτῷ,

παρεπίκραναν τὸν ὕψιστον ἐν ἀνύδρῳ

18καὶ ἐξεπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν

τοῦ αἰτῆσαι βρώματα ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν

19καὶ κατελάλησαν τοῦ θεοῦ καὶ εἶπαν

Μὴ δυνήσεται ὁ θεὸς ἑτοιμάσαι τράπεζαν ἐν ἐρήμῳ;

20ἐπεὶ ἐπάταξεν πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα

καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν,

μὴ καὶ ἄρτον δύναται δοῦναι

ἢ ἑτοιμάσαι τράπεζαν τῷ λαῷ αὐτοῦ;

21διὰ τοῦτο ἤκουσεν κύριος καὶ ἀνεβάλετο,

καὶ πῦρ ἀνήφθη ἐν Ιακωβ,

καὶ ὀργὴ ἀνέβη ἐπὶ τὸν Ισραηλ,

22ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ θεῷ

οὐδὲ ἤλπισαν ἐπὶ τὸ σωτήριον αὐτοῦ.

23καὶ ἐνετείλατο νεφέλαις ὑπεράνωθεν

καὶ θύρας οὐρανοῦ ἀνέῳξεν

24καὶ ἔβρεξεν αὐτοῖς μαννα φαγεῖν

καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς·

25ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος,

ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλεν αὐτοῖς εἰς πλησμονήν.

26ἀπῆρεν νότον ἐξ οὐρανοῦ

καὶ ἐπήγαγεν ἐν τῇ δυναστείᾳ αὐτοῦ λίβα

27καὶ ἔβρεξεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ὡσεὶ χοῦν σάρκας

καὶ ὡσεὶ ἄμμον θαλασσῶν πετεινὰ πτερωτά,

28καὶ ἐπέπεσον εἰς μέσον τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν

κύκλῳ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν,

29καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν σφόδρα,

καὶ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ἤνεγκεν αὐτοῖς,

30οὐκ ἐστερήθησαν ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν.

ἔτι τῆς βρώσεως αὐτῶν οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν

31καὶ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἀνέβη ἐπ᾽ αὐτοὺς

καὶ ἀπέκτεινεν ἐν τοῖς πίοσιν αὐτῶν

καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Ισραηλ συνεπόδισεν.

32ἐν πᾶσιν τούτοις ἥμαρτον ἔτι

καὶ οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ,

33καὶ ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι αὐτῶν

καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν μετὰ σπουδῆς.

34ὅταν ἀπέκτεννεν αὐτούς, ἐξεζήτουν αὐτὸν

καὶ ἐπέστρεφον καὶ ὤρθριζον πρὸς τὸν θεὸν

35καὶ ἐμνήσθησαν ὅτι ὁ θεὸς βοηθὸς αὐτῶν ἐστιν

καὶ ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος λυτρωτὴς αὐτῶν ἐστιν.

36καὶ ἠπάτησαν αὐτὸν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν

καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ,

37ἡ δὲ καρδία αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα μετ᾽ αὐτοῦ,

οὐδὲ ἐπιστώθησαν ἐν τῇ διαθήκῃ αὐτοῦ.

38αὐτὸς δέ ἐστιν οἰκτίρμων

καὶ ἱλάσεται ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ οὐ διαφθερεῖ

καὶ πληθυνεῖ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν αὐτοῦ

καὶ οὐχὶ ἐκκαύσει πᾶσαν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ·

39καὶ ἐμνήσθη ὅτι σάρξ εἰσιν,

πνεῦμα πορευόμενον καὶ οὐκ ἐπιστρέφον.

40ποσάκις παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ,

παρώργισαν αὐτὸν ἐν γῇ ἀνύδρῳ;

41καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν

καὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ παρώξυναν.

42οὐκ ἐμνήσθησαν τῆς χειρὸς αὐτοῦ,

ἡμέρας, ἧς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς θλίβοντος,

43ὡς ἔθετο ἐν Αἰγύπτῳ τὰ σημεῖα αὐτοῦ

καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίῳ Τάνεως·

44καὶ μετέστρεψεν εἰς αἷμα τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν

καὶ τὰ ὀμβρήματα αὐτῶν, ὅπως μὴ πίωσιν·

45ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς κυνόμυιαν, καὶ κατέφαγεν αὐτούς,

καὶ βάτραχον, καὶ διέφθειρεν αὐτούς·

46καὶ ἔδωκεν τῇ ἐρυσίβῃ τὸν καρπὸν αὐτῶν

καὶ τοὺς πόνους αὐτῶν τῇ ἀκρίδι·

47ἀπέκτεινεν ἐν χαλάζῃ τὴν ἄμπελον αὐτῶν

καὶ τὰς συκαμίνους αὐτῶν ἐν τῇ πάχνῃ·

48καὶ παρέδωκεν εἰς χάλαζαν τὰ κτήνη αὐτῶν

καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῷ πυρί·

49ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ,

θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλῖψιν,

ἀποστολὴν δι᾽ ἀγγέλων πονηρῶν·

50ὡδοποίησεν τρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ,

οὐκ ἐφείσατο ἀπὸ θανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν

καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν εἰς θάνατον συνέκλεισεν

51καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν Αἰγύπτῳ,

ἀπαρχὴν τῶν πόνων αὐτῶν ἐν τοῖς σκηνώμασι Χαμ.

52καὶ ἀπῆρεν ὡς πρόβατα τὸν λαὸν αὐτοῦ

καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς ὡς ποίμνιον ἐν ἐρήμῳ

53καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἐδειλίασαν,

καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐκάλυψεν θάλασσα.

54καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὅριον ἁγιάσματος αὐτοῦ,

ὄρος τοῦτο, ὃ ἐκτήσατο ἡ δεξιὰ αὐτοῦ,

55καὶ ἐξέβαλεν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν ἔθνη

καὶ ἐκληροδότησεν αὐτοὺς ἐν σχοινίῳ κληροδοσίας

καὶ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν τὰς φυλὰς τοῦ Ισραηλ.

56καὶ ἐπείρασαν καὶ παρεπίκραναν τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον

καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο

57καὶ ἀπέστρεψαν καὶ ἠσυνθέτησαν καθὼς καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν

καὶ μετεστράφησαν εἰς τόξον στρεβλὸν

58καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐν τοῖς βουνοῖς αὐτῶν

καὶ ἐν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν παρεζήλωσαν αὐτόν.

59ἤκουσεν ὁ θεὸς καὶ ὑπερεῖδεν

καὶ ἐξουδένωσεν σφόδρα τὸν Ισραηλ

60καὶ ἀπώσατο τὴν σκηνὴν Σηλωμ,

σκήνωμα αὐτοῦ, οὗ κατεσκήνωσεν ἐν ἀνθρώποις.

61καὶ παρέδωκεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν

καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν εἰς χεῖρας ἐχθροῦ

62καὶ συνέκλεισεν εἰς ῥομφαίαν τὸν λαὸν αὐτοῦ

καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ὑπερεῖδεν.

63τοὺς νεανίσκους αὐτῶν κατέφαγεν πῦρ,

καὶ αἱ παρθένοι αὐτῶν οὐκ ἐπενθήθησαν·

64οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἔπεσαν,

καὶ αἱ χῆραι αὐτῶν οὐ κλαυσθήσονται.

65καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν κύριος,

ὡς δυνατὸς κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου,

66καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω

ὄνειδος αἰώνιον ἔδωκεν αὐτοῖς.

67καὶ ἀπώσατο τὸ σκήνωμα Ιωσηφ

καὶ τὴν φυλὴν Εφραιμ οὐκ ἐξελέξατο·

68καὶ ἐξελέξατο τὴν φυλὴν Ιουδα,

τὸ ὄρος τὸ Σιων, ὃ ἠγάπησεν,

69καὶ ᾠκοδόμησεν ὡς μονοκερώτων τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ,

ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.

70καὶ ἐξελέξατο Δαυιδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ

καὶ ἀνέλαβεν αὐτὸν ἐκ τῶν ποιμνίων τῶν προβάτων,

71ἐξόπισθεν τῶν λοχευομένων ἔλαβεν αὐτὸν

ποιμαίνειν Ιακωβ τὸν λαὸν αὐτοῦ

καὶ Ισραηλ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ,

72καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκακίᾳ τῆς καρδίας αὐτοῦ

καὶ ἐν ταῖς συνέσεσι τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὡδήγησεν αὐτούς.