• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
  • Spr 8

8

1Σὺ τὴν σοφίαν κηρύξεις, ἵνα φρόνησίς σοι ὑπακούσῃ·

2ἐπὶ γὰρ τῶν ὑψηλῶν ἄκρων ἐστίν,

ἀνὰ μέσον δὲ τῶν τρίβων ἕστηκεν·

3παρὰ γὰρ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει,

ἐν δὲ εἰσόδοις ὑμνεῖται

4῾Υμᾶς, ὦ ἄνθρωποι, παρακαλῶ

καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων·

5νοήσατε, ἄκακοι, πανουργίαν,

οἱ δὲ ἀπαίδευτοι, ἔνθεσθε καρδίαν.

6εἰσακούσατέ μου, σεμνὰ γὰρ ἐρῶ

καὶ ἀνοίσω ἀπὸ χειλέων ὀρθά·

7ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ φάρυγξ μου,

ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ.

8μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου,

οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλῶδες·

9πάντα ἐνώπια τοῖς συνιοῦσιν

καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν.

10λάβετε παιδείαν καὶ μὴ ἀργύριον

καὶ γνῶσιν ὑπὲρ χρυσίον δεδοκιμασμένον,

ἀνθαιρεῖσθε δὲ αἴσθησιν χρυσίου καθαροῦ·

11κρείσσων γὰρ σοφία λίθων πολυτελῶν,

πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν.

12ἐγὼ ἡ σοφία κατεσκήνωσα βουλήν,

καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην.

13φόβος κυρίου μισεῖ ἀδικίαν,

ὕβριν τε καὶ ὑπερηφανίαν καὶ ὁδοὺς πονηρῶν·

μεμίσηκα δὲ ἐγὼ διεστραμμένας ὁδοὺς κακῶν.

14ἐμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια,

ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ δὲ ἰσχύς·

15δι᾽ ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσιν,

καὶ οἱ δυνάσται γράφουσιν δικαιοσύνην·

16δι᾽ ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται,

καὶ τύραννοι δι᾽ ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς.

17ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ,

οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσιν.

18πλοῦτος καὶ δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει

καὶ κτῆσις πολλῶν καὶ δικαιοσύνη·

19βέλτιον ἐμὲ καρπίζεσθαι ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον,

τὰ δὲ ἐμὰ γενήματα κρείσσω ἀργυρίου ἐκλεκτοῦ.

20ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης περιπατῶ

καὶ ἀνὰ μέσον τρίβων δικαιώματος ἀναστρέφομαι,

21ἵνα μερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν

καὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐμπλήσω ἀγαθῶν.

21aἐὰν ἀναγγείλω ὑμῖν τὰ καθ᾽ ἡμέραν γινόμενα,

μνημονεύσω τὰ ἐξ αἰῶνος ἀριθμῆσαι.

22κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ,

23πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με ἐν ἀρχῇ,

24πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι,

πρὸ τοῦ προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων,

25πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι,

πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με.

26κύριος ἐποίησεν χώρας καὶ ἀοικήτους

καὶ ἄκρα οἰκούμενα τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν.

27ἡνίκα ἡτοίμαζεν τὸν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ,

καὶ ὅτε ἀφώριζεν τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ᾽ ἀνέμων.

28ἡνίκα ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη,

καὶ ὡς ἀσφαλεῖς ἐτίθει πηγὰς τῆς ὑπ᾽ οὐρανὸν

29καὶ ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια τῆς γῆς,

30ἤμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμόζουσα,

ἐγὼ ἤμην ᾗ προσέχαιρεν.

καθ᾽ ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν προσώπῳ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ,

31ὅτε εὐφραίνετο τὴν οἰκουμένην συντελέσας

καὶ ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων.

32νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου.

33A

Dieser Vers existiert in dieser Textausgabe nicht.

34μακάριος ἀνήρ, ὃς εἰσακούσεταί μου,

καὶ ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς φυλάξει

ἀγρυπνῶν ἐπ᾽ ἐμαῖς θύραις καθ᾽ ἡμέραν

τηρῶν σταθμοὺς ἐμῶν εἰσόδων·

35αἱ γὰρ ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς,

καὶ ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ κυρίου.

36οἱ δὲ εἰς ἐμὲ ἁμαρτάνοντες ἀσεβοῦσιν τὰς ἑαυτῶν ψυχάς,

καὶ οἱ μισοῦντές με ἀγαπῶσιν θάνατον.